Przejdź do treści
Home » Regulamin

Regulamin

Regulamin Kręgu Leśnych Rodzin

 1. Opiekę nad dzieckiem w trakcie turnusu sprawuje rodzic/rodzice, inny opiekun prawny lub osoba upoważniona do opieki przez ww. odpowiednim oświadczeniem.
 2. Aktywności prowadzone w ramach Kręgu Leśnych Rodzin obejmują aktywności terenowe, stacjonarne oraz wycieczkę i ognisko. Ramowy plan, zawierający godziny wspólnych aktywności oraz posiłków, rozdawany jest uczestnikom pierwszego dnia. Pozostały czas pobytu rodziny organizują sobie samodzielnie.  
 3. Aktywności dedykowane są rodzinom i uczestniczą w nich zarówno dzieci jak i rodzice. Prowadzący proponują program, ale udział rodzin w nich jest dobrowolny. W razie podjęcia decyzji o nieuczestniczeniu w aktywnościach, rodzic zgłasza to prowadzącym. 
 4. Udział dzieci w proponowanych przez Pracownię aktywnościach jest możliwy, o ile zgadza się na to rodzic. Na prośbę rodzica prowadzący udziela dodatkowych wyjaśnień dotyczących proponowanych aktywności (np. stopnia trudności i ich bezpieczeństwa). 
 5. Aktywności są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających maksymalne bezpieczeństwo uczestników. 
 6. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdym użyciem. 
 7. Prowadzący aktywności zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego ich wykonywania.
 8. Przy organizacji aktywności i wycieczek w terenie uwzględnia się m.in. wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność dzieci oraz warunki bezpieczeństwa, w jakich będą się one odbywać. Nie organizuje się wycieczek i aktywności w terenie podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi i silnego wiatru.
 9. Jeżeli specyfika aktywności tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą, w łódce, itp. 
 10. Turnusy są odpowiednie dla dzieci, które:
 • Dobrze radzą sobie z pokonywaniem nierówności terenu;
 • Tolerują różne faktury, m.in. korę, piasek, błoto, wodę, kamienie;
 • Dobrze radzą sobie w grupie innych osób (tolerują głosy, bliską odległość innych itp.);
 • Potrafią dostosować się do bycia w grupie;
 • Przebywając w nowym środowisku radzą sobie emocjonalnie (lub przy wsparciu rodzica).
 1. Jeżeli dziecko nie spełnia któregoś z warunków wymienionych w p. 10, konieczna jest telefoniczna rozmowa z przedstawicielem Pracowni Edukacji Żywej, w celu ustalenia, czy wyjazd jest dla dziecka odpowiedni. 
 2. Rodzice dostarczą Pracowni Edukacji Żywej informacji dotyczących: wymagań żywnościowych każdego z uczestników wyjazdu z ich rodziny a także trudności i dysfunkcji dzieci, o których prowadzący powinni wiedzieć, aby ułatwić dziecku pobyt. Pracownia Edukacji Żywej wyśle w tym celu odpowiednią ankietę. Prowadzący nie są przygotowani do pracy z dziećmi z poważnymi dysfunkcjami rozwojowymi.
 3. Rodzice proszeni są o sprawdzenie aktualności ubezpieczenia NNW każdego członka rodziny a w razie braków – o dokupienie polisy na okres turnusu.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w turnusie jest akceptacja niniejszego regulaminu, odpowiedzi na pytania w ankiecie przesłanej przez Pracownię Edukacji Żywej  oraz terminowa wpłata na konto fundacji opłaty zgodnej z aktualnym ogłoszeniem zamieszczonym na stronie http://kraglesnychrodzin.org.pl/. 
 5. W przypadku odwołania turnusu przez Pracownię Edukacji Żywej – cała wpłacona opłata zostanie niezwłocznie zwrócona na konto uczestnika.
 6. W przypadku rezygnacji po wpłaceniu pełnej kwoty, zostanie ona zwrócona, jeżeli na wolne miejsce zgłosi się inna rodzina (nie dotyczy to zadatku, który jest bezzwrotny). Jeżeli nie znajdzie się inna rodzina – PEŻ zwraca 70% wpłaconej kwoty (nie dotyczy to zadatku).  
 7. W czasie turnusów przestrzegane będą aktualnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa związane alertami RCB oraz komunikatami sanitarnymi.
 8. Administratorem danych osobowych uczestników jest Pracownia Edukacji Żywej. Wszystkie dane wrażliwe ulegają przetworzeniu zgodnie z prowadzoną przez PEŻ Polityką Prywatności (dostępną na stronie www.pez.org.pl).
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z Regulaminem

………………………………………………………………………………………………

Data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz publikowanie na stronach internetowych Pracowni Edukacji Żywej i Facebooku zdjęć z pobytu na wyjeździe.

………………………………………………………………………………………………

Data i podpis